ОБЩИ УСЛОВИЯ

SREDATA.COM

Съдържание:


1. Пояснения:
2. Въведение в Общите Условия
3. Представяне на“sredata.com” и “СРЕДАТА” ЕООД
4. Органи контролиращи дейността на “СРЕДАТА” ЕООД
5. Защита на лични данни и отговорности на “СРЕДАТА ЕООД”
6. Услуги за потребители в сайта “sredata.com”
7. Условия за ползване на сайта “sredata.com”
8. Договори между потребители и “СРЕДАТА” ЕООД:
8.1 Договор с потребители с профил “частно лице”
8.2 Договор с потребители с профил “магазин”
8.3 Договор с потребители с профил “търговец”
9. Технически изисквания за използване на сайта sredata.com
10. Процедура по регистрация
11. Задължения на потребителя
12. Меню на потребителя
13. Лични съобщения
14. Публикуване на продукт в “Замяна” (само за частни лица)
15 Публикуване на продукт в “Продажби”
16 Зареждане на продукт в “Склад
17.Публикуване на обява в другите главни категории; “Наем”;
”Курсове и Тренировки”;”Зали и Съоръжения”;”Игри и Пътешествия”
18. Правила за продуктите и обявите
19. Забранени продукти, услуги и обяви
20. Замяна на продукти в sredata.com
21. Система за подбор на “Заменими Продукти”
22. Покупко-продажба на продукти в sredata.com
23. Платени Услуги в “sredata.com”
24. Поверителност и Конфиденциалност
25. Оплаквания
26. Прекратяване на услугите
27. Изменения към Общите Условия Проложение 1 Проложение 2


1.ПОЯСНЕНИЯ:

http://sredata.com

“СРЕДАТА” ЕООД: юридическото лице “Средата” ЕООД, С ЕИК: 202073796, с адрес на управление: София електронен адрес:info(а)sredata.com, телефон за връзка + 359886 507 659

SREDATA.COM: Използван и поддържан от “СРЕДАТА” ЕООД сайт, за безплатно публикуване на онлайн оферти (продукти и обяви) за замяна, наем, покупко-продажба на стоки и извъшване на услуги, използващ домейн името – sredata.com Офертите се публикуват на български език.

ПРОДУКТ: може да бъде – публикуван в сайта артикул, предмет, ваучер за услуги, права и може да бъдe предмет на сделка между потребители.

Продуктите се публикуват в главни категории; “Замяна” и “Продажби”

ОБЯВА: може да бъде информация или условие/я за ползването на даден артикул, продукт, услуга, частно или юридическо лице. Публикуването на обявите в сайта се осъществява, след одобрение на обявата, от администратор на Sredata (използвайте формата за контакт).Публикуването в Главните категории, в които могат да се публикуват обяви, са: “Наем”; “Курсове и Тренировки”; “Зали и Съоръжения”; “Игри и Пътешествия”

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ: е настоящият документ.

НЕРЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ: физическо или юридическо лице, с ограничени права по използването на услугите в sredata.com

РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ: физическо или юридическо лице, отговарящо и съгласно с условията наСПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ”, с правилно извършена процедура по регистрация, в резултат на което му е създаден профил в sredata.com. Услугите, които “СРЕДАТА” ЕООД предоставя на потребителя се определят съгласно настоящото споразумение.

ПРОФИЛ: Профил на потребителя, защитен с индивидуални потребителско име и парола, съдържащ сбор от данни, хронология и актуална информация свързана с дейноста на потребителя в сайта, както и данни, посочени от самия потребител.

СТРАНА НА СДЕЛКА ЗА ЗАМЯНА: Потребител, който прави или получава предложение за сделка (замяна) на продукт/и от и към други потребители.

СКЛЮЧЕНА СДЕЛКА: Страните на сделката са съгласни с направените договорки помежду си и сключват договор помежду си по смисъла на настоящото споразумение.

ПРОДАВАЧ: Потребител, който продава продукти в sredata.com

КУПУВАЧ: Потребител, който закупува продукти в sredata.com

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ:Процедурата по създаване на нов профил

ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОДУКТ/ОБЯВА: Процедура по публикуване на обява съгласно настоящия документ

ДОГОВОР МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ: Договор между потребители за сделка(замяна) или покупко-продажба на продукти, съгласно настоящия документ

ТЪРГОВЕЦ В САЙТА: Физическо или юридическо лице,сключило допълнително, индивидуално споразумение със “СРЕДАТА” ЕООД, отговарящо на условията по текущия документ, както и всички допълнителни условия според дейността, и предлаганите от лицето продукти.

МАГАЗИН В САЙТА: Физическо или юридическо лице, сключило допълнително индивидуално споразумение със “СРЕДАТА” ЕООД, отговарящо на условията по текущия документ, както и всички допълнителни условия според дейността, и предлаганите от лицето продукти. Регистрираните потребители като “магазин” следва да са действащи магазини (разполагат с помещение, адрес и т.н.т.)2.ВЪВЕДЕНИЕ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

Внимание !

Използването на услугите и информацията налични на “sredata.com”, означава че сте прочели, разбрали настоящия документ и сте съгласни да спазвате всички разпоредби към него. Общите условия представляват договор за електронни услуги между Вас и “Средата” ЕООД, С ЕИК: 202073796, с адрес на управление:София, Дружба 2, 421, А-17 електронен адрес: info(а)sredata.com, телефон за връзка + 359886 507 659, с вписване в търговския регистър номер - 20120518110503

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правила за работа и ползване на уебсайта (www.sredata.com) и са наричани по-долу за краткост Общи условия.

3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА “SREDATA.COM” И “СРЕДАТА” ЕООД

Сайтът, използващ домейн името; sredata.com и наричан по-долу за краткост сайтът се администрира от “Средата” ЕООД, С ЕИК: 202073796, с адрес на управление:София, Дружба 2, 421, А-17 електронен адрес: info(а)sredata.com, телефон за връзка + 359886 507 659, и с вписване в търговския регистър номер - 20120518110503


4. ОРГАНИ УПРАЖНЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА “СРЕДАТА” ЕООД:

Дейността на “Средата” ЕООД се контролира от следните контролни органи:
5.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТГОВОРНОСТИ НА “СРЕДАТА ЕООД”

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТГОВОРНОСТИ НА “СРЕДАТА” ЕООД

5.1. Средата ЕООД – Администратор на лични данни,с идентификационен номер:356816, има право да обработва и съхранява личните данни на потребителите на сайта, като тези данни се съхраняват и обработват в регистър “Потребители”.

5.2. Информацията, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на sredata.com, не се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

5.3. “Средата” ЕООД насърчава стриктното спазване на изискванията, на контролните органи и българското законодателство, и ще противодейства на възникнали злонамерени действия.

5.4. В качеството си на доставчик на услуги, осигуряващи автоматизирано търсене на информация, “Средата” ЕООД не носи отговорност за съдържанието на информацията публикувана в сайта, когато;
- не инициира предаването на извлечената информация;
- не избира получателя на извлечената информация, и
- не избира или не променя извлечената информация.

5.5. ”Средата” ЕООД предоставя на потребителите на “sredata.com” достъп до настоящите Общи Условия.

5.6.” Средата” ЕООД не носи отговорност за действия от страна на потребители на sredata.com, които нарушават настоящите Общи Условия

5.7. ”Средата” ЕООД не носи отговорност за действия от страна на потребители, на sredata.com, които не спазват договорите за “замяна” и покупко-продажба.

5.8. ”Средата” ЕООД не носи отговорност за произхода, законността и качеството, на предлаганите от потребителите продукти и информация, както и за верността и валидността на данните, предоставени от потребителите.

5.9. ”Средата“ ЕООД не носи отговорност за споразумения, които не са сключени от потребители.


СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И ПРИЕМЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА - SREDATA.COM


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ , ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ" (cookies) - SREDATA.COM


ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В САЙТА “SREDATA.COM”
В Sredata.com – потребителите на сайта могат да ползват следните услуги;


7.УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА “SREDATA.COM”

1. Услугите в Сайта “sredata.com” могат да бъдат използвани от частни лица, над 18-годишна възраст, както и от юридически лица и търговци (бизнес единица без статут на юридическо лице), съгласили се с Общите Условия.

2. Използването на услугите в сайта изискват регистрация, освен следните услуги ;
- разглеждане на съдържанието на сайта, продуктите и обявите.
- закупуване на продукти, предложени за продажба в сайта.

3. При регистрация в сайта, всеки потребител разполага с профил (потребител) ;
Според сключеното споразумение - Профилите могат да бъдат;

(виж „10. Процедура по Регистрация”)

4.Потребителите трябва да се въздържат от действия, нарушаващи закона, добрите нрави или които могат да засегнат получателя на изпратено от потребителя съобщение.

5.Всеки потребител, може да има, не повече от един регистриран профил.

8.ДОГОВОРИ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ И “СРЕДАТА” ЕООД:

Всеки потребител, ползващ услугите, достъпни на сайта sredata.com, сключва договор със “Средата” ЕООД и такъв се смята за сключен от момента на регистрация на съответния потребител, или от момента, в който потребителят започне използването на услугите на сайта, което от събитията настъпи първо, и следва да се запознае с настоящите Общи Условия.
Договорите между регистрираните потребители и “Средата”ЕООД биват няколко вида, като договореностите се определят, според желания от потребителя профил(условията и услугите на различните видове договори са, както следва;

Договор с потребители без профил: за договор се счита съгласието с настоящите общи условия,
Услугите достъпни за потребители без профил и регистрация са:

- разглеждане на съдържанието на сайта, продуктите и обявите.
- използване на формата за куриер


8.1 Договор с потребители с профил “частно лице”:за сключен, за неопределено време, между потребителят и “СРЕДАТА” ЕООД, договор, се счита съгласието с настоящите общи условия и успешно изпълнената процедура по регистрация

Услугите, достъпни за потребители с профил “частно лице” са:

- разглеждане на съдържанието на сайта, продуктите и обявите.
- публикуване на безплатни обяви в главните категории;”Наем”; максималният общ брой ( продукти + обяви ) е 10
- безплатно публикуване на продукти за замяна и продажба в главни категории “Замяна” и “Продажби”– максималният общ брой ( продукти + обяви ) е 10
- покупка на продукти, публикувани от другите потребители
- отправяне на предложения за сделки за замяна на продукти към други “частни лица”
- осъществяване на сделки за замяна на продукти с други “частни лица”
- личен профил и профилно меню
- филтър по продукти “Заменими продукти”(виж„XII. Меню на Потребителя“).
- обособен профил с профилно съдържание, архив на сделките и др.
- възможност за изпращане и получаване на лични съобщения от и към други потребители.

Прекратяване на договора: Прекратяване на договора може да бъде извършено по всяко време от страна на потребителя като потребителят писмено уведоми Средата ЕООД, за своето желание.Договорът ще бъде прекратен не по-рано от 3 месеца след последната активност от страна на потребителя. По своя преценка “Средата” ЕООД има право да изтрие профила и прекрати отношенията си с потребител, неспазващ условията по настоящото споразумение.


8.2 Договор с потребители с профил “Магазин”: За сключен, за неопределено време, между потребителя и “СРЕДАТА” ЕООД договор, се счита съгласието с настоящите общи условия, успешно изпълнената процедура по регистрация и сключено допълнително споразумение между “Средата” ЕООД и съответния магазин.


Услугите, достъпни за потребители с профил “магазин” са:

- разглеждане на съдържанието на сайта, продуктите и обявите.
- безплатно публикуване на обяви в главните категория; ”Наем”; максималният общ брой (продукти + обяви) е според сключеното индивидуално споразумение
- публикуване на продукти за продажба в главна категория “Продажби” – максималният общ брой (продукти + обяви) е според сключеното индивидуално споразумение
- покупка на продукти, публикувани от другите потребители
- обособен личен профил с профилно съдържание, архив на поръчките и други
- публикуване на профила в в списък “Магазини и Търговци в Средата” и препратка към профила на магазина в сайта.
- възможност за изпращане и получаване на лични съобщения от и към други потребители.
- магазина и потребителите, които пазаруват от съответен магазин използват намаление на куриерските услуги предложени в сайта.

Прекратяване на договора:Прекратяването на договора може да бъде извършено, съгласно условията на настоящето и индивидуално изготвеното допълнително споразумение, между магазина и “СРЕДАТА” ЕООД.


8.3 Договор с потребители с профил “Търговец”: За сключен, за неопределено време, между потребителят и “СРЕДАТА” ЕООД договор, се счита съгласието с настоящите общи условия, успешно изпълнената процедура по регистрация и сключено допълнително споразумение между “Средата” ЕООД и съответния търговец.


Услугите, достъпни за потребители с профил “търговец” са:

- разглеждане на съдържанието на сайта, продуктите и обявите.
- публикуване на обяви в главна категория; ”Наем”; максималният общ брой (продукти + обяви) е според сключеното индивидуално споразумение
- публикуване на продукти за продажба в главни категория “Продажби” –максималният общ брой (продукти + обяви) е според сключеното индивидуално споразумение
- покупка на продукти, публикувани от другите потребители
- обособен личен профил с профилно съдържание, архив на поръчките и други
- публикуване на профила в списък “Магазини и Търговци в Средата” и препратка към профила на магазина в сайта.
- възможност за изпращане и получаване на лични съобщения от и към други потребители.
- търговецът и потребителите, които пазаруват от търговеца използват намаление на куриерските услуги, предложени в сайта.

Прекратяване на договора: Прекратяването на договора може да бъде извършено, съгласно условията на настоящето и индивидуално изготвеното допълнително споразумение, между търговеца и “СРЕДАТА” ЕООД.


9. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА “SREDATA.COM”
За да използвате sredata.com трябва да притежавате комплект от устройства позволяващи Ви достъп до интернет, както и подходяща програма, чрез която да прегледате съдържанието на сайта.

10.ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ:


1. За да се регистрира в “sredata.com”, потребителят следва да избере и попълни формата за регистрация. Във формата се попълват електронен адрес (e-mail), парола и потвърждение на паролата.За успешна регистрация потребителят трябва да се запознае и потвърди съгласието си с Общите Условия.

2. След успешно въвеждане на задължителните при регистрация данни и декларирането на съгласие с Общите Условия, потребителят получава e-mail, на посочения от него електронен адрес - линк за активация на акаунта -

3. След успешна активация - потребителят трябва да въведе своите данни (*населено място и *потребителско име) за да му бъде позволено да използва всички функции на своя профил. 4. Потребителското име в “sredata.com” не може да бъде скрита реклама (например търговска марка, име или уеб адрес). Потребител може да носи името на магазин или търговец, ако съответния магазин/търговец е договорил това със “Средата” ЕООД.

5. След вход в сайта, за да може да публикува продукти и обяви, както и да използва допълнителните функции на профила си, потребителят трябва да попълни личната си информация като избере линк “Профил” и там попълни посочените като задължителни, полета.Всеки потребител може да скрие своя електронен адрес, като маркира опцията (скрий e-mail)

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Задължения на потребителя:-да представя вярна и неподвеждаща информация, както и да спазва всички разпоредби и условия от настоящия документ.

-да обезщети “Средата” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/, в нарушение на закона, настоящите Общи Условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

-При заявка за куриер клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

- да не извършват злоумишлени действия.

На потребителите се забранява публикуването на нелегално съдържание и използването на сайта не по предназначение.
Това включва забрана за;

- публикуване на снимки или съдържание, нарушаващи законовите и морални норми, съдържащи насилие, омраза, етническа, културна или всякакъв друг вид дискриминация, както и нарушаването на личните права и достойнството на трети лица, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

-събиране, съхранение и разпространение на снимки, информация за други потребители, без тяхно съгласие и нарушавайки тяхната поверителност.

- предприемането на действия, които да възпрепядстват функционирането на сайта, както и действия, целящи повреда или манипулация на данните, достъпа и действията, свързани с други потребители.

- разпространението на рекламни, призивни и други масови съобщения, рекламни или търговски съобщения за промоции, продукти и отстъпки, чрез системата за лични съобщения в sredata.com.

- действия във вреда на останалите потребители или лица със запазени права над даден продукт/услуга, патент, търговска марка, както и действия във вреда на сайта и “СРЕДАТА” ЕООД

-нарушаване на чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

- използване на чужди потребителски имена и пароли за достъп, както се задължават да пазят в тайна своите.

- използването на графичните оформления на сайта “sredata.com”, части от графичното оформление, логото на “sredata.com”, интелектуалната собственост и правата над търговските марки на „СРЕДАТА“ ЕООД

- неспазването на българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от “Средата” ЕООД и сайта sredata.com, услуги;

-зареждане, изпращане, предаване, разпространение или използване по какъвто и да било начин на софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран, отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер, или телекомуникационните съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване, или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

При възникнали съмнения за нередност, потребителите следва да уведомят администраторите на “sredata.com”, използвайки форума, e-mail адреса (info(a)sredata.com), или друг посочен от „СРЕДАТА“ЕООД, контакт.


12. МЕНЮ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
Стандартното профилно меню в “sredata.com” съдържа;

Профил: информация за лицето; потребителско име, парола, имейл адрес (показва се пожелание), телефон (показва се по желание), компетенции/интереси, От тази страница се редактират данните на профила.

Продукти и Обяви:Виждат се публикуваните от потребителя продукти и/или обяви.От същото меню обявите и продуктите могат да бъдат редактирани.Могат да се публикуват нови продукти и обяви, след натискане на линк „публикувай“, избор на главна категория, попълване на задължителните полета и потвърждение.

меню “активни” – От меню “активни” могат да се обработват видимите за другите потребители продукти

меню “складирани” – От меню “складирани” могат да се обработват неактивните продукти (не са видими за другите потребители)

Заменими Продукти: Публикувайки продукт в главна категория „Замяна“, потребителят отбелязва за какъв вид продукти и при какви условия(напр. Цена), би заменил своя продукт. В „Заменими Продукти“, под всеки продукт, собственост на потребителя, се виждат единствено подходящи за замяна продукти, собственост на други потребители и отговарящи на съответните критерии, зададени при публикуването на продукта. Менюто не е активно за потребители, които не са „частно лице“

Архив: В „Архив“ се съхраняват данни за осъществените поръчки и сделки, организирани с куриер.

Съобщения:

- лични съобщения; (могат да бъдат свободен текст, относно конкретна или свободна тема, продукт, обява или друго)

- сделка ;предложение за сделка -замяна на продукти (само за потребители частно лице )

- продажба ; съобщението представлява поръчка на продукт/и, получена от, или отправена към друг потребител.


13. ЛИЧНИ СЪОБЩЕНИЯ:

Личните съобщения и поясненията към продуктите не могат имат обидно, вулгарно, неморално съдържание и трябва да бъдат напълно съобразени с задълженията на потребителя и забраните отбелязани в “11. Задължения на потребителя”.

14.ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОДУКТ ВЗАМЯНА(САМО ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА)

В главна категория “Замяна” имат право да публикуват, единствено потребители с профил на “частно лице”.

Публикуването на обява в категория “Замяна” се осъществява по следния ред;

 1. Натиска се бутон (линк) “Публикувай” (намира се в Профил/Мои Продукти, или в горен десен ъгъл на някой от главните страници.
 2. Избира се съответно категория “Замяна”
 3. Избират се снимки на продукта – до 3 бр.,публикуваната под номер 1, снимка ще бъде главната снимка на продукта.
 4. Отбелязва се стойност на продукта – това е цената за която бихте продали своя продукт.
 5. Посочват се и се избират максимално точно параметрите на продукта, който желаете да публикувате.(могат да бъдат избрани няколко категории и няколко занимания/спортове)
 6. Посочват се и параметрите на продуктите, за които бихте заменили вашият продукт.(могат да бъдат избрани няколко категории и няколко занимания/спортове)
 7. Потвърждава се публикуването на обявата в категория “Замяна”, чрез натискане на бутон “Публикувай”, намиращ се в долния десен ъгъл, след полетата за въвеждане на информация на обявата.
 8. Обявата ще бъде публикувана, в рамките на необходимото техническо време

Обявите публикувани в категория “Замяна” ще могат да бъдат закупувани от други потребители както продуктите в категория “Продажби”


15.ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОДУКТ В “ПРОДАЖБИ”
Публикуването на обява в категория “Продажби” се осъществява по следния ред;

 1. Натиска се бутон (линк) “Публикувай” (намира се в Профил/Мои Продукти, или в горен десен ъгъл на някой от главните страници.
 2. Избира се съответно категория “Продажби”
 3. Избират се снимки на продукта – до 3 бр., публикуваната под номер 1, снимка ще бъде главната снимка на продукта.
 4. Отбелязва се цена продукта
 5. Посочват се и се избират максимално точно параметрите на продукта, който желаете да публикувате.(могат да бъдат избрани няколко категории и няколко занимания/спортове)
 6. Потвърждава се публикуването на обявата в категория “Продажби”, чрез натискане на бутон “Публикувай”, намиращ се в долния десен ъгъл, след полетата за въвеждане на информация на обявата.
 7. Обявата ще бъде публикувана, в рамките на необходимото техническо времеВсички потребители могат да изтриват, редактират и публикуват продукти от “Складирани”, след натискането съответно на бутоните; ”Активирайй”; ”Редактирай”; ”Изтрий”, намиращи се под всеки продукт в “Склад”


17.ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА В ”НАЕМ” И ДРУГИТЕ ГЛАВНИ КАТЕГОРИИ;

 1. Натиска се бутон (линк) “Публикувай” (намира се в Профил/Мои Продукти, или в горен десен ъгъл на някой от главните страници.
 2. Избира се съответно категория “Наем“;
 3. Избират се снимки на обявата – до 3 бр., публикуваната под номер 1, снимка ще бъде главната снимка на обявата.
 4. Посочват се и се избират и попълват максимално точно параметрите на обявата, която желаете да публикувате.
 5. Потвърждава се публикуването на обявата в съответната категория чрез натискане на бутон “Публикувай”, намиращ се в долния десен ъгъл, след полетата за въвеждане на информация на обявата.
 6. Обявата ще бъде публикувана, в рамките на необходимото техническо време и след одобрение на администратор на sredata.com

ПУБЛИКУВАНЕТО В ДРУГИТЕ ГЛАВНИ КАТЕГОРИИ Е ВЪЗМОЖНО СЛЕД ОСЪЩЕСТВЕН КОНТАКТ - Използвайте формата за контакт

Администраторите на sredata.com си запазват правото по тяхна преценка да не одобрят, получените за одобрение обяви, да ги върнат за редакция или да не ги публикуват.Администраторите на Sredata.com не са длъжни да обосновават решенията си относно публикуването на дадена обява, пред потребителите, податели на обявата.


18.ПРАВИЛА ЗА ПРОДУКТИТЕ И ОБЯВИТЕ


“Средата” ЕООД и администраторите на sredata.com си запазват правото да променят условията и правилата за продуктите и обявите, които да се публикуват в “sredata.com”, както и правото да върнат за редакция определени продукти / обяви или да изтрият съдържанието им (текст/коментари/снимки),по собствена преценка или ако теса в разрез с настоящите Общи Условия.

Спрямо нарушителите на Общите Условия ще бъдат предприети санкциониращи действия от страна на “Средата” ЕООД и администраторите на “sredata.com”

18.1 Продуктите и Обявите в “sredata.com”, трябва да бъдат публикувани на български език (допускат се описания и на други езици, стига описанието да бъде преведено и на български).Ако това условие не е спазено, администраторите на “sredata.com” могат да изтрият публикуваните продукт/обява без предупреждение.

18.2 Продуктите и обявите трябва да съдържат пълно, неподвеждащо,(верни харектеристика, информация за качество, марка и произход) максимално конкретно и ясно описание на продукта/ услугата.Забранено е описанието на продуктите и обявите да бъде непълно, както и се забранява използването на препратки към други сайтове.

18.3 Описанието на Продуктите и Обявите трябва да бъде съобразено с действащото законодателство и да бъде представена информацията, която се изисква при определени обстоятелства, относно приложимите разпоредби на правото за защита на потребителите.


18.4 Обявите трябва да се публикуват, следвайки стриктно формите за публикуване на продукт или обява в съответна категория (избор на най-подходящи категории, занимание/спорт, тема и др.)


18.5 Забранява се публикуването на различна по тема и съдържание информация, от тази оказана във формата за публикване на съответната обява/продукт.(Например линк на мястото на име на продукта, контактна информация в неуказано за това място и др.) Подобни обяви ще бъдат изтривани от администраторите на “sredata.com”.


18.6 Забранява се дублирането на продукти/Обяви.(продукти и обяви публикувани повече от веднъж), дублирана обява може да бъде и обява описана по различен начин, но отнасяща се за един и същ продукт.


*Автоматичното публикуване на продуктите от “Замяна” и в Продажби не се приема като дублирана обява.
*Публикуването и зареждането на различни номера и наличности се осъществява чрез “Склад” – достъпно меню за Магазини и Търговци.18.7 Забранява се публикуването на обяви и продукти с посочени телефонни номера с добавена стойност, импулсни телефони, освен ако информацията за тарифата им за таксуване, бъде изрично посочена в описанието на продукта / обявата.


18.8 Нерегламентираната Реклама в сайта се забранява. Начините за реклама в сайта, могат да бъдат разгледани след натискане на линк “За Реклама в “Средата” “, намиращ се в края на всички главни страници.


18.9 Забранява се публикуването на съдържание отнасящо се или рекламиращо сайтове за групово пазаруване, както и други международни и български сайтове.


18.10 Потребителите са отговорни за публикуваните от тях снимки и др. информация, като същите не трябва да нарушават правата на трети лица.*Главните снимки на публикувани от частни лица в категории “Наем”, “Замяна” и “Продажби трябва да се реални снимки на същите предлагани продукти (да не са свалени например от сайт на производител)

*Магазините и търговците могат да ползват снимки на продуктите, предоставени и с разрешение на производителите и вносителите, с които съответните магазин / търговец работят.


19.ЗАБРАНЕНИ ПРОДУКТИ И ОБЯВИ:

19.1 Стоки, продукти, услуги и обяви, предлагането на които е в разрез със законовите разпоредби, добрите нрави или засяга правата на трети лица (интелектуална собственост, авторски права и др.)

19.2 Продукти и обяви с каквото и да е еротично или порнографско съдържание.

19.3 Материали срещу доброто име на трети лица

19.4 Опасни химически субстанции в чиста форма, психотропни вещества, наркотици, упойващи вещества, независимо дали употребата им е разрешена от закона.

19.5 Алкохол, медицински продукти, цигари, тютюн и други тютюневи изделия, храни и пиротехнически материали.

19.6 Рибарски, ловни или други средства – онази част от тях, ограничени от закона.

19.7 Бельо втора употреба

19.8 Фалшиви Продукти или Обяви, с невярно или подвеждащо съдържание.

19.10 Продукти и Обяви, които нямат отношение към спорта, спортните занимания и заниманията на открито.

19.11 Софтуер под лиценз или непредназначен за продажба, както и какъвто и да е друг софтуер, способен да навреди или да наруши правата на трети лица или функционалноста на sredata.com или системите и профилите на потребителите.

19.12 Оръжие и Боеприпаси

20.ЗАМЯНА НА ПРОДУКТИ В SREDATA.COM (САМО ЗА ЧАСТНИ ЛИЦА)

За да бъде използвана предоставената услуга “Замяна”, потребителят следва да е регистриран като частно лице и да е публикувал продукт в категория “Замяна”.
При публикуването на продукт за “Замяна” се задават критерии за продукта/продуктите, срещу които потребителят би заменил своя продукт (данните и критерийте могат да бъдат редактирани от меню “Профил”/“Мои Продукти и Обяви”).
За по-лесно откриване на продукти, за замяна-сделка, потребителите могат да използват менюто “Заменими Продукти” – В това меню, под всеки продукт (публикуван от даден потребител в “Замяна”) ще се подреждат подходящите за замяна продукти, собственост на други потребители.Подредбата се осъществява автоматично и според зададените критерии при публикуване на продуктите в “Замяна”.

Търсене на продукт в “Замяна”;
Търсенето на продукти в “Замяна” (търсен продукт) се осъществява чрез използването на филтрите в главна категория “Замяна” и натискане на бутон “Търси”


Замяна на продукти – осъществяване на сделки:
За да бъде сключена сделка за замяна на продукт е необходимо потребителят да направи предложение за сделка или да се съгласи с направено предложение, получено от друг потребител.
За да предложи сделка, потребителят трябва да избере продукт, публикуван в „замяна“ и да натисне бутон „сделка“, след което ще бъде препратен към форма в която да конкретизира сделката – да добави пояснение, текст, да избере продукта/продуктите, които да участват в сделката и допълнителни важни за него детайли, като доплащане, организация на транспорт и др.
Потребителят, към който се отправя предложението – сделката получава съобщение, което е класифицирано като „Съобщение относно Сделка“ – потребителят може да се съгласи или да откаже сделката. При съгласие със сделката - следва да бъде попълнена опростена зявка за куриер съдържаща двата адресите на потребителите договорили сделката и параметрите на пратките които следва да бъдат разменени - РАЗМЯНАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОРГАНИЗИРАНА И ЛИЧНО МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИЕ - Осъществените сделки изпратени с куриер се съхраняват в „Профил“ / „Архив“


21.СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА ЗАМЕНИМИ ПРОДУКТИ


За по-лесно откриване на продукти, за замяна-сделка, потребителите могат да използват менюто “Заменими Продукти” – В това меню, под всеки продукт (публикуван от даден потребител в “Замяна”) ще се подреждат подходящите за замяна продукти, собственост на други потребители. Подредбата се осъществява автоматично и според зададените критерии при публикуване на продуктите в “Замяна”.

22.ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ В “СРЕДАТА”

За да бъде закупен продукт от sredata.com е необходимо да бъде открит желаният продукт, след което да се натисне бутон “Купи”. След натискане на бутон “купи” се отваря форма, в която се въвеждат, име получател, телефон за връзка и адрес и начин на доставка, пожелание може да бъде добавен и пояснителен текст към всеки желан продукт, възможно е избирането и на други продукти на същия потребител, като допълнения към поръчката.
След попълването на формата и натискане на бутон “изпрати”, - Потребителят, собственик на продукта получава съобщение, категоризирано като; “съобщение относно - поръчка”.
Поръчката може да бъде отказана или потвърдена. При потвърдена поръчка, с двете страни на покупко-продажбата се свързва ангажираната куриерска служба (ако такава е ангажирана).Информация за изпратените поръчки може да бъде открита в “Профил”/Архив.
Потребител желаещ да продаде продукт в “sredata.com”, трябва да е публикувал съответно продукт в категория “Продажби” или “Замяна”(всички продукти от “Замяна”, могат да бъдат закупени, така както и продуктите в “Продажби”).

23.ПЛАТЕНИ УСЛУГИ В “SREDATA.COM”


23.1Регистрацията, търсенето на информация, публикуването на продукти и обяви в “sredata.com” е безплатно.

23.2 Сключването на сделка/замяна на продукт/и и покупко-продажбите между потребители с профили на частни лица НЕ се облага с комисионна. “Средата” ЕООД НЕ Е посредник при осъществяването на сделките и покупко-продажбите между частни лица.

23.3 При закупуването на продукти през сайта “sredata.com”, потребителите закупуващи продукти, не дължат комисионна на Средата ЕООД.

23.4 Допълнителното, индивидуално споразумение/договорът, който всеки магазин или търговец сключва със Средата ЕООД, за да притежава профил на Магазин или Търговец в “sredata.com”, определя взаимоотношенията между Средата ЕООД и съответния търговец / магазин.Тези взаимоотношения, също така включват; определянето на размера на комисионните при различните продажби и продукти; срокове за изпълнение на поръчки и ангажименти на двете страни в договора, фактуриране на услугите, както и други общи и индивидуални договорености.

23.5 Потребителите, сключили допълнително споразумение и регистрирани като магазини и търговци, получават безплатен кратък профил в списъка: Mагазини и Търговци в “Средата”, както и индивидуален брой (брой, според сключения договор) безплатни импресии на продукти и обяви в главната страница, публикувани от съответния магазин.

23.6Рекламата, в предвидените за това места, както и публикуването на новини в “sredata.com” се заплащат, според актуалния тарифен план и условия за раклама, описани в За реклама в “Средата” (линкът може да бъде намерен в края на всички главни страници).


24. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:

24.1 “Средата” ЕООД ще събира, обработва и съхранява, въведените от потребителите лични данни съобразно законовите разпоредби и политиката за защита на поверителността (Приложение-1) и Декларацията за поверителност за потребителите на Sredata


24.2 Потребителят декларира, че е получил съгласието на лицата, чийто снимки и материали публикува.

24.3 Потребителят се съгласява, публикуваните от него снимки и материали да бъдат използвани за нуждите на “Средата” ЕООД, като например месечен бюлетин, реклама и др.

24.4 С използването на “sredata.com”, Потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от “Средата” ЕООД, за нуждите на правилното функциониране на договора за електронни услуги. Потребителят се съгласява и снимката / логото му, поместени в профила му в sredata.com, да бъдат използвани от “Средата” ЕООД за предоставянето на услуги.

24.5 Потребителят се съгласява да получава системна информация за актуалното функционално състояние, новостите, бюлетиниреклами и други материали свързани с работата, представянето, защитата и устройството на “sredata.com”.

25. ОПЛАКВАНИЯ:

25.1 В случаи на съмнения относно коректното изпълнение на настоящия договор и на услугите предоставени от “Средата” ЕООД, от страна на “Средата” EOOД или от страна друг потребител. Всеки потребител може да подаде оплакване до “Средата” EOOД, използвайки формата за контакт.

25.2 За да бъде разгледано оплакването, Формата за контакт трябва да бъде попълнена коректно; да съдържа задължително; електронен адрес за обратна връзка, телефон за контакт, потребителското име използвано от съответния потребител в sredata.com (ако проблемът е свързан по някакъв начин с профила на потребителя), подробно описание на проблема.
25.3 Потребителят, изпратил оплакване ще получи отговор на оплакването, на някои от посочените от него контакти, в рамките на (две седмици), 10 дни след подаване на самото оплакване.

26. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ:

26.1 “Средата” ЕООД си запазва правото да прекрати предлагането на услуги и ползването на потребителски профил на потребител, който;

26.2 „Средата“ ЕООД си запазва правото да премахне всяко невярно или противозаконно съдържание, както и всяко съдържание в разрез с настоящите Общи Условия.

27. ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

27.1 Средата ЕООД си запазва правото да измени Общите Условия и договореностите посочени в Споразумението с Потребителя. Новата Версия на Споразумението влиза в сила, не по-рано от седем дни след публикуването на новата версия на Общите Условия на страницата на “sredata.com”

27.2 Потребителите ще бъдат уведомени за настъпилите промени по споразумението и ще им бъде предоставена възможност да приемат новите Общи Условия при вход в своя профил.

27.3 Отказ от приемането на новите Общи Условия ще означава прекратяване на договора между потребителя и „Средата“ ЕООД.


Приложение 1: Настоящата версия на Общите Условия влиза в сила от 01.12.2012г.